WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png bb3de50ffb874d180628ecd467549bfd
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Utylizacja AZBESTU 2017 nawałnice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że można skorzystać z dotacji na przedsięwzięcie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Wnioski należy składać na formularzu AZBEST_WNIOSEK_2017.

Warunki dofinansowania

Procedura przyjmowania wniosków:

I. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu

Wniosek składa się z:

- części A – informacje ogólne; w której zawarte są podstawowe informacje na temat kontrahenta,

- części B – informacje o przedsięwzięciu; w której przedstawione są dane na temat poszczególnych budynków objętych wnioskiem,

- części C – oświadczenia.

 

Załączniki do wniosku:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - odzwierciedlenie poszczególnych planowanych kosztów demontażu, transportu i utylizacji.

Kwota dofinansowania za demontaż, zebranie i złożenie wyrobów zawierających azbest
w wysokości 300 zł/Mg.

Środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW pokrywają 100% kosztów kwalifikowanych, tj. maksymalnie do kwoty 1.000,00 zł/Mg.

2. Dokumenty potwierdzające status formalno – prawny wnioskodawcy - statut (uwierzytelniona kopia), uchwała powołująca Skarbnika, Starostę, Zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta/Burmistrza/Wójta (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez upoważnione osoby) lub oświadczenie gminy o braku konieczności uzyskania ww. dokumentów.

3. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wykaz obiektów z oświadczeniem, że znajdują się one w inwentaryzacji.

 

II. Podpisanie umowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent otrzymuje odpowiedź w formie PROMESY, potwierdzającą przyznanie dofinansowania z podaniem kwoty dofinansowania. Promesa jest podstawą do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy. Po wyborze wykonawcy należy dostarczyć następujące dokumenty niezbędne do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem:

- zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska (oryginał);

- zaświadczenie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o niezaleganiu
z karami za przekroczenie norm środowiskowych (oryginał);

- oświadczenie o sposobie rozliczania podatku VAT - zgodne z prowadzoną ewidencją kosztów: VAT 1, VAT 2, VAT 3;

- oświadczenie o wyborze wykonawcy - właściwe ze względu na procedurę wyboru  Oświadczenie 1 lub Oświadczenie 2;

- kopię umowy z wykonawcą (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej (Oświadczenie);

- uaktualniony po wyborze wykonawcy harmonogram rzeczowo - finansowy.

 

Uwaga: po dokonaniu wyboru wykonawcy (jeszcze przed podpisaniem umowy dotacji) można przystąpić do realizacji zadania.

 

III. Realizacja zadania i rozliczenie umowy

Uruchomienie środków z Wojewódzkiego Funduszu następuje po złożeniu następujących dokumentów:

- wniosku o uruchomienie środków,

- zestawienia dokumentów księgowych,  

- faktury - oryginał i kopia,

- kart(y) przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest - oryginały i kopie,

- zestawienia ilości odpadów zawierających azbest zdemontowanych, zebranych i złożonych   przez poszczególnych właścicieli posesji z wyliczeniem kwoty refundacji (wzór rozliczenia),

- ww. rozliczenie zrefundowane zostanie na podstawie kwitów wagowych oraz karty przekazania odpadów,

- protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego przez Gminę i wykonawcęoryginał       i kopia,

- protokoły odbioru azbestu z każdego obiektu  podpisane przez właściciela obiektu wykonawcę, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego m.in. następujące informacje: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, powierzchnia i masa unieszkodliwionych odpadów,

W oparciu o komplet złożonych dokumentów, po ich zweryfikowaniu, Wojewódzki Fundusz dokonuje przelewu środków na konto wnioskodawcy (oryginały dokumentów są zwracane dotowanemu).

W terminie 30 dni od daty zakończenia zadania i osiągnięcia efektu ekologicznego dotowany    zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania na obowiązującym druku, do którego należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto wykonawcy oraz potwierdzenie przekazania kwoty właścicielom, którzy we własnym zakresie zdemontowali pokrycia dachowe zawierające azbest. Należy również dołaczyć sprawozdanie z wykonania gminnego programu usuwania azbestu, gdzie odnotowano  usunięcie azbestu może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem. W sprawozdaniu odnotować należy zgodność lub brak takiej zgodności z gminnym programem usuwania azbestu,

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest odpowiedzialna za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 86b1225f3b8786130ee2fb12c115612e
BANEREK 01.png a39f12c34a3f2c37b3fd70bb030a5306
BANEREK 03.png 6b7251fe8af14bb507f773debfea6578
BANEREK 02.png c3311421acda9d60f4f89f3740e73266
BANEREK 04.png faa43bbe1f1c8a8d242f0b27a548012b
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 8ea30e954ba8410ef1653341fc4c58eb
SZKOLENIA PASEK WWW.png 9549b1789eed674119a6a742eef1de2f
BANEREK PROGRAMY2022.png c403845bb9982e63029c693c5c341e02
BANEREK NEWSLETTER.png 6d9962836de73dd0a3e6d2faebdebe0a
BANEREK RODO.png e333c2505c040978b6c47911639b3a45