WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b458ec8448f49774398db15efea776d4
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ochrona Przyrody 2021

Termin naboru wniosków:

22.02.2021 r. – 12.03.2021 r.

Beneficjenci:

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

1. na przedsięwzięcia wymienione w pkt III ppkt 1-6 Regulaminu - podmioty lub osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na których występuje przedmiot ochrony objęty wnioskiem o dofinansowanie, lub podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań ochronnych na danej nieruchomości, w szczególności:

a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) samorządowe osoby prawne,
c) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne;

na przedsięwzięcia wymienione w pkt III ppkt 3 i 6 Regulaminu składane wnioski mogą dotyczyć wyłącznie przestrzeni publicznych, w szczególności udostępnionych nieodpłatnie oraz nasadzeń w pasach drogowych dróg publicznych,

2. na przedsięwzięcia wymienione w pkt III ppkt 7 Regulaminu - podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ośrodki rehabilitacji zwierząt na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody,

3. dopuszcza się złożenie wniosku i udzielnie dofinansowania osobom fizycznym lub podmiotom, które uzyskały dofinansowanie na to samo przedsięwzięcie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi lub z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej bądź ze środków NFOŚiGW w części nieobjętej ww. dofinansowaniem, pod warunkiem, że dofinansowanie z innych środków niż pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu pozwala na udzielnie dofinasowania.

Zakres dofinansowania:

Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach Programu, z zastrzeżeniem, że muszą one obejmować dwa różne rodzaje przedsięwzięć, o których mowa w pkt III Regulaminu.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie określonym w art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, zwanej dalej ustawą, w szczególności:

1. zachowanie, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk chronionych gatunków zwierząt, w tym ich miejsc lęgowych oraz roślin i grzybówna terenach objętych ochroną prawną w postaci rezerwatów, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 20 000 zł/ha powierzchni planowanych zabiegów i nie więcej niż 2 000 zł dla zadania o charakterze nieobszarowym, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie o charakterze obszarowym nie podlega sumowaniu na tym samym terenie,

 - koszty kwalifikowane: koszt bezpośrednich czynności lub zabiegów określonych w planach ochrony lub planach zadań ochronnych, związanych z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie.

2. odnawianie lub powiększanie cennych siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz siedlisk chronionych gatunków zwierząt, w tym ich miejsc lęgowych, oraz roślin i grzybów na terenach nieobjętych ochroną prawną:

- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 10 000 zł/ha powierzchni planowanych zabiegów i nie więcej niż 2 000 zł dla zadania o charakterze nieobszarowym, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie o charakterze obszarowym nie podlega sumowaniu na tym samym terenie,

- koszty kwalifikowane: koszt bezpośrednich czynności lub zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych, w tym cięć związanych z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, z preferowaniem zabiegów nieinwazyjnych, z ograniczonym udziałem ciężkiego sprzętu mechanicznego.

3. rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych wpisanych do wojewódzkiego rejestru ochrony zabytków:

1) maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji - 70% na zabiegi sanitarne i konserwatorskie istniejącego starodrzewu oraz 50% na nowe nasadzenia spełniające wymagania określone w ppkt 6,

2)   koszty kwalifikowane:

  • cięcia sanitarne (usuwanie: martwych konarów, gałęzi lub ich fragmentów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór,
  • zakup materiału szkółkarskiego i wykonanie nasadzeń,

-     warunkiem udzielenia dofinansowania jest przedstawienie szczegółowego zakresu prac wraz z oszacowaniem ich wartości oraz uzgodnienia z organem nadzoru, tj. Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków.

4. zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody:

- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji -  70% kosztu wykonania zabiegów,

- koszty kwalifikowane: cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów,  kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór,

- warunkiem udzielenia dofinansowania jest przedstawienie szczegółowego zakresu prac wraz z oszacowaniem ich wartości oraz uzgodnienia ich wykonania na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) z radą gminy ustanawiającą ochronę.

5. zwalczanie gatunków inwazyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, stanowiących zagrożenie dla człowieka:

- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji - 70% kosztów kwalifikowanych lecz
nie więcej niż 12 500 zł/ha powierzchni faktycznie zajętej przez gatunek inwazyjny,

- koszty kwalifikowane: koszt prac bezpośrednich związanych z trwałym usuwaniem Barszczu Sosnowskiego i/lub Barszczu Mantegazziego, w postaci zabiegów agrotechnicznych, chemicznych lub innych, dopuszczonych na danym terenie przepisami prawa miejscowego lub powszechnie obowiązującego,

- w przypadku usuwania roślin inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla człowieka, przez gminy na terenach niebędących własnością gminy, w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020, poz. 713 ze zm.), wartość dofinansowania może być wyższa niż w tiret 1.

6. nasadzenia drzew i krzewów:

- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji - 50% kosztów zakupu/dostawy materiału szkółkarskiego, z zastrzeżeniem preferowania dofinansowania nasadzeń drzew.

- koszty kwalifikowane: zakup/dostawa materiału szkółkarskiego zgodnego z projektem nasadzeń, bez kosztów przygotowania podłoża, sadzenia, transportu, pielęgnacji roślin w okresie trwałości przedsięwzięcia, Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej wysokości refundacji kosztu jednostkowego zakupu sadzonek, uwzględniając uwarunkowania projektu nasadzeń.

Wymagania dotyczące materiału roślinnego finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu:

1) sadzonki drzew liściastych o obwodzie pnia co najmniej 10 cm mierzonym na wysokości 100 cm od podstawy pnia (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni nie może być mniejszy niż 10 cm lub gdy nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa nie może być mniejszy niż 10 cm), powinny posiadać prawidłowo uformowaną koronę z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz z dobrze rozbudowaną bryłą korzeniową (proporcjonalnie do wielkości części nadziemnej),
2) sadzonki krzewów liściastych minimum 2 letnie, powinny mieć gęsty pokrój charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany, o rozgałęzieniu zaczynającym się zaraz nad bryłą korzeniową, rozbudowaną proporcjonalnie do części nadziemnej,
3) sadzonki drzew iglastych o wysokości minimum 100 cm oraz krzewów iglastych o wysokości minimum 50 cm, z wyjątkiem odmian płożących, o barwie igieł typowych dla odmiany; prosto rosnące gatunki winny posiadać przewodnik, z wyjątkiem taksonów naturalnie wieloprzewodnikowych (np. Taxus); rośliny muszą być rozgałęzione w sposób typowy dla danego gatunku i odmiany; odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku musi być proporcjonalny do wielkości całej rośliny,
4) materiał szkółkarski powinien charakteryzować się dobrą kondycją zdrowotną bez uszkodzeń mechanicznych, śladów żerowania szkodników i oznak chorobowych oraz nienaruszoną bryłą korzeniową starannie zabezpieczoną przed osypaniem się ziemi; w przypadku roślin bez bryły korzeniowej, system korzeniowy musi być zdrowy, rozbudowany proporcjonalnie do części nadziemnej i odpowiednio zabezpieczony do momentu sadzenia; przy zakupie sadzonek w pojemnikach rośliny powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową lecz niezbyt zbitą (sfilcowaną) i winny być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny.

Zgodnie z art. 120 ust. 1, 2 pkt f, 4 ustawy o ochronie przyrody na terenach objętych formami ochrony przyrody dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu będą wyłącznie nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów.

7. leczenie i rehabilitacja ptaków wolno żyjących (dzikich), niezdolnych do życia w stanie wolnym w ośrodkach rehabilitacji zwierząt:

- kwota dofinansowania ustalona zostaje w formie zryczałtowanej na podstawie kalkulacji własnej WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 125 zł /1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego powyżej 3 miesięcy oraz 85 zł/1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego do 3 miesięcy.

Minimalna wartość wnioskowanego i udzielonego dofinansowania na jedno przedsięwzięcie nie może być niższa niż 2 000 zł.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w postaci: dotacji, dotacji połączonej
z pożyczką lub pożyczki.

Dokumenty do pobrania:

Spis gatunków rodzimych wg  pozycji „Dendrologia” W. Seneta i J. Dolatowski.
Przykładowa koncepcja nasadzeń
Wykaz istotnych elementów jakie winien zawierać protokół odbioru na przykładzie nasadzeń
Przykładowy załącznik graficzny dla przedsięwzięć, o których mowa w pkt III ppkt 1-3 i 5 Regulaminu

Osoby do kontaktu:

•  Karolina Przeczewska - tel. 56 62 12 337 - karolina.przeczewska@wfosigw.torun.pl

2. Zbigniew Reniecki, tel. 56 62 12 341 - zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 2ad294e4513e8568e778b2d5d127b9b3
BANEREK 01.png 01f653b5930f8214efcc024503f36882
BANEREK 03.png 11ef56e7aa0a25dcb27176ab661aa703
BANEREK 02.png cb8f748d06886f1da60d085484c34edc
BANEREK 04.png c2255a612ba97a5e131ce255ecd03dbc
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg e53272ebd53ab3f01fce6d29d39d0163
SZKOLENIA PASEK WWW.png 80c88041d8743cb6acb26469b39d42f4
BANEREK PROGRAMY2022.png f0657ac46e484855bd4ee2404ecf4271
BANEREK NEWSLETTER.png 756526948b2dfa99a86c737d246fb581
BANEREK RODO.png 21d4b233459e13facd15ce36c8c149a1