WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 00a5e938b6d30e5a2293acbba0d7a1fe
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKO-KLIMAT– woda, powietrze, ziemia

Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Termin naboru wniosków: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2027 r. lub do wyczerpania środków.

Beneficjenci:
-    osoby fizyczne,
-    osoby prawne,
-    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Forma dofinansowania:

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych


Oprocentowanie:

  • pożyczka z opcją umorzenia – 0,80 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,25% w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie  – 5,24% od dnia 08.07.2022 r.;

  • pożyczka bez umorzenia – 0,70 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,00% w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie  – 4,59% od dnia 08.07.2022 r.;

Oprocentowanie podlega waloryzacji w okresach kwartalnych, wg stanu na pierwszy dzień kwartału.

Podane wartości oprocentowania dotyczą przedsięwzięć i podmiotów nieobjętych przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.


Okres spłaty pożyczki:

  • od 5 do 15 lat dla pożyczek z umorzeniem
  • od 2 do 15 lat dla pożyczek bez umorzenia

Karencja:

do 36 miesięcy

Wartość umorzenia:

od 5% do 15% wypłaconej kwoty pożyczki, naliczana wg schematu: 5 lat – 5%, 6 lat – 6%  ... 15 lat – 15%

- dotyczy pożyczek z opcją umorzenia.

 Opłaty dodatkowe:

Brak

Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych dofinansowywanych w ramach Programu:
1. Transformacja energetyczna gospodarki
1.1. Budowa/przebudowa oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego, z zastrzeżeniem wymogów:
1.1.1. budowa - zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok.
1.1.2. przebudowa - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok.
1.2. Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego.
1.3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej.
1.4. Budowa/przebudowa biogazowni.
2. Poprawa jakości powietrza
2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków, ich części oraz lokali, z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinasowania w ramach programu Czyste Powietrze.
2.2. Zakup pojazdów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną oraz napędzanych wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km.
2.3. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2.4. Zakup zamiatarek z funkcją zbierania zanieczyszczeń, w tym pyłów.
3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
3.1. Budowa/przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów.
3.2. Budowa/rozbudowa systemów selektywnej zbiórki i transportu odpadów.
3.3. Budowa/przebudowa instalacji recyklingu odpadów.
4. Działania na rzecz ochrony przyrody
4.1. Czynna ochrona przyrody w obszarach lub w odniesieniu do obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody.
5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
5.1. Budowa systemów oczyszczania ścieków, w tym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych.
5.2. Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych oraz pojazdów asenizacyjnych.
6. Adaptacja do zmian klimatu
6.1. Dofinansowanie działań obejmujących:
6.2. realizacje zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych,
6.3. modernizacje kanalizacji deszczowej, umożliwiające lokalną retencję, w tym budowę polderów zalewowych i systemów infiltracji wód deszczowych do gruntu,
6.4. modernizacje ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody, spowodowane udokumentowanym zmniejszeniem wydajności ujęć.
7. Pozostałe
7.1. Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art.15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j.).

Dokumenty do pobrania
1. Program Priorytetowy EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia.
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT – woda, powietrze.
a) Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego EKO-KLIMAT - woda, powietrze, ziemia.
- Załącznik do Wniosku o udzielenie dofinansowania (Oświadczenie majątkowe).
b) Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wykaz wymaganych dokumentów do oceny zasadniczej wniosku i zawarcia umowy dofinansowania
c) Załącznik nr 3 do Regulaminu- Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych
3. Oświadczenia:
- Oświadczenie o dochodzie karta podatkowa
- Oświadczenie o dochodzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik)
4. Upoważnienie do BiG InfoMonitor S.A. (załącznik)

Uwaga:

Wnioski o dofinansowanie złożone w Wojewódzkim Funduszu w Toruniu do dnia 31 maja 2022 r. włącznie rozpatrywane są na warunkach określonych w programie i regulaminie.


Informacji o zakresie rzeczowym dofinansowania udzielają:


1. Transformacja energetyczna gospodarki
Robert Śpiewakowski, tel. 56 62-12-360
robert.spiewakowski@wfosigw.torun.pl

Katarzyna Brzostowska, tel 56-62-12-324
katarzyna.brzostowska@wfosigw.torun.pl

2. Poprawa jakości powietrza
Joanna Ciuba, tel. 56 62-12-361
joanna.ciuba@wfosigw.torun.pl

3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl
Katarzyna Szczupakowska, tel. 56 62-12-354
katarzyna.szczupakowska@wfosigw.torun.pl

4. Działania na rzecz ochrony przyrody
Karolina Przeczewska, tel. 56-62-12-337
karolina.przeczewska@wfosigw.torun.pl

5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

6. Adaptacja do zmian klimatu
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

7. Pozostałe
Radosław Polański, tel. 56 62-12-357
radoslaw.polanski@wfosigw.torun.pl

Informacja w zakresie pomocy publicznej i oceny sytuacji finansowej:
Paweł Rzeszotarski, tel. 56 62-12-398
pawel.rzeszotarski@wfosigw.torun.pl
Izabela Wiśniewska, tel. 56 62-12-359
izabela.wisniewska@wfosigw.torun.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 383bf1614cbf6b9d0bbb505616cc62d5
BANEREK 01.png b78f8c64edda671ea84a3089179559de
BANEREK 03.png ccf8a33d54fd076f0e0d53c10838a042
BANEREK 02.png 65a22f9988a31c32fc33f689fa3a70a6
BANEREK 04.png 665106395ba7ee4e917ab3c56a68f0ed
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg af33b115d23366452bf9d2f86881aec3
SZKOLENIA PASEK WWW.png ecc8969f80bd97b9c83a66ecf05cf3ae
BANEREK PROGRAMY2022.png ff393bba60b2265d1634ed3887a6c18d
BANEREK NEWSLETTER.png 20b52ad3ae9b929850eadffb49acd474
BANEREK RODO.png 87f189f3777fbe5384f16041d3ade5d0