WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 00c5947fac7ea9d2d57b322eb690e886
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2022

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”


1.Regulamin naboru wniosków powstał w oparciu o zapisy Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, zwanego dalej Programem, oraz Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.


2.Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z regeneracją środowiskową gleb poprzez ich wapnowanie w 2019 roku wynosi 4 210 526,00 zł, a na lata
2020-2022 wynosi 11 900 000,00 zł


3. Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o powierzchni nie przekraczającej 75 ha oraz pH gleby poniżej lub równej 5,5.
4.Poziom dofinansowania:
 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.


5.Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:
1)wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229);
2)środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

6.Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

7.Termin realizacji przedsięwzięć nie może być dłuższy niż:
1)do 31.12.2020 r. dla wniosków złożonych do 30.12.2019 r.,
2)do 31.12.2022 r. dla wniosków złożonych od 01.01.2020 r.

8.Wypełniony i podpisany formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i udostępniony na stronie  internetowej www.wfosigw.torun.pl, wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami oraz oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, należy złożyć za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie lub bezpośrednio do:

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do dnia 30.04.2020 r. dopuszcza się składanie wniosków wraz z załącznikami na wcześniej obowiązujących wzorach.

9.Do zadań OSChR w Bydgoszczy należy:
1)zgromadzenie kompletnych wniosków wraz z wymaganymi informacjami i załącznikami;
2)ocena formalna wniosku pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych w Programie, w tym w zakresie spełnienia kryteriów dostępu;
3)ocena poprawności merytorycznej wniosku, polegająca na sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosku oraz sprawdzeniu zgodności zakupionego wapna nawozowego
lub środka wapnującego, wykonanych przez wnioskodawcę obliczeń dawki wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz pozytywnego wpływu przedsięwzięcia
na poprawę jakości środowiska; stacja jest uprawniona do weryfikacji poboru próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego;
4)przekazanie kompletnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW w Toruniu wraz z zestawieniem przekazanych wniosków.

10.Do zadań WFOŚiGW w Toruniu należy:
1)weryfikacja wniosków pod kątem występowania pomocy de minimis w rolnictwie;
2)podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania;
3)przekazanie wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowanie, kopii wniosku podpisanego przez osoby reprezentujące WFOŚiGW w Toruniu jako dowodu zawarcia umowy;
4)umieszczenie na oryginale faktury za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego pieczęci z informacją o uzyskanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Toruniu;
5)wypłata należnego dofinansowania na rachunek bankowy wnioskodawcy.

11.Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski  przyjęte przez OSChR w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

12.Wnioskowane do dofinansowania przedsięwzięcie może podlegać kontroli w zakresie spełnienia wymagań Programu na każdym etapie jego realizacji.

Załącznik:
1.Wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb – załącznik nr 1.
2.Instrukcja wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” – załącznik nr 2.
3.Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – załącznik nr 3.

UWAGA!

W celu wypełnienia wniosku proszę zapisać go na dysku komputera. Formularz wniosku obsługiwany jest przez program Adobe Reader - Instrukcja dotycząca prawidłowego pobrania wniosku. 

Dane kontaktowe:
e-mail:   
wapnowanie@wfosigw.torun.pl

Luiza Ciechanowska (tel. 56 62-12-329)

Małgorzata Urbańska(tel. 56 62-12-326)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png e460b3b77e0ea506bebb12d7a313da37
BANEREK 01.png b033ddc84910f11a0f3451de68a7bb31
BANEREK 03.png b72dcf8b381ca6e601e9c6d61b759cc6
BANEREK 02.png 4fe575925f56f21a36381de3f200c8d7
BANEREK 04.png b076328c3be08886b38cea05b30de9c7
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg f62b7027a2fc54c74c174268790987de
SZKOLENIA PASEK WWW.png c9a5e4750b25a8791877847a90236829
BANEREK PROGRAMY2022.png a767b7c862345a41bc37f5a3d13e90be
BANEREK NEWSLETTER.png be1f09bf2ba438f96e4c89ec5cb22ada
BANEREK RODO.png 95e95b61988a10495e3a0451ba52a503