WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 2f7d85d42e511a431e325392bd644725
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Regionalny Program Priorytetowy Ochrona Przyrody 2022

NABÓR ZAKOŃCZONY

Uwaga! Kwota wniosków złożonych w ramach naboru przekroczyła budżet Programu, w związku z powyższym Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 318/22 z dnia 22.03.2022 r. wprowadził limity dofinansowania i dodatkowe kryteria oceny wniosków (uchwała w załączeniu).Termin naboru wniosków o dofinansowanie: 28.02.2022r. – 11.03.2022 r. (włącznie)

 • Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w postaci: dotacji, dotacji połączonej z pożyczką
  lub pożyczki.
 • Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu, znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,
  który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.
 • Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach Programu, z zastrzeżeniem,
  że muszą one obejmować dwa różne rodzaje przedsięwzięć, o których mowa w pkt V Programu.

 

Wykaz przedsięwzięć objętych dofinansowaniem (pkt V Programu):

1. Zachowanie, utrzymywanie, powiększanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych bądź siedlisk chronionych gatunków zwierząt, w tym ich miejsc lęgowych oraz chronionych gatunków roślin i grzybów.

2. Rewitalizacja zadrzewień w zabytkowych parkach i ogrodach.

3. Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach i krzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody.

4. Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych (IGO) stanowiących zagrożenie dla człowieka.

5. Nasadzenia roślin na terenach zieleni.

6. Leczenie i rehabilitacja ptaków wolno żyjących.

7. Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej.  

Beneficjenci Programu:

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

1) właściciele, użytkownicy wieczyści lub samoistni posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na których występuje przedmiot ochrony objęty wnioskiem o dofinansowanie, lub podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań ochronnych na danej nieruchomości, w szczególności:

a) jednostki samorządu terytorialnego,

b) samorządowe osoby prawne,

c) organizacje pozarządowe – zgodnie z prowadzoną działalnością statutową,

w zakresie przedsięwzięć wymienionych w pkt V ppkt 1-3 i 5 Programu,

2) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości lub podmioty bądź organy właściwe
do przeprowadzania działań zaradczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1718) dla przedsięwzięć wymienionych w pkt V ppkt 4 Programu,

3) podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ośrodki rehabilitacji zwierząt na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody dla przedsięwzięć wymienionych w pkt V ppkt 6 Programu,

4) podmioty i ośrodki prowadzące działalność w zakresie chowu i hodowli pszczół oraz działalność szkoleniową w tym zakresie dla przedsięwzięć wymienionych w pkt V ppkt 7 Programu.

W przypadku Beneficjentów wymienionych w pkt 4 dopuszcza się możliwość składania wspólnych wniosków w oparciu o odrębną umowę wskazującą podmiot reprezentujący wnioskodawcę.

 • Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć (w tym wykaz kosztów kwalifikowanych), maksymalne wielkości dofinansowania oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie określa Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022.

 Dokumenty do pobrania:

 1. Regionalny Program Priorytetowy Ochrona Przyrody 2022.
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022.
 3. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia pn. Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Formularz wniosku o dofinansowanie – Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Instrukcja - Jak poprawnie przygotować i złożyć wniosek w postaci cyfrowej
 6. Wniosek o płatności

 

Dokumenty dotyczące pożyczki:

 1. Wykaz wymaganych dokumentów na etapie oceny wstępnej (należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie).
 2. Informacja finansowa.
 3. Wykaz wymaganych dokumentów do oceny zasadniczej wniosku i zawarcia umowy dofinansowania.

Osoby do kontaktu:

Informacja ogólna:

 • Karolina Przeczewska - tel. 56 62 12 337 
 • Zbigniew Reniecki      - tel. 56 62 12 341

Pomoc publiczna:

 • Izabela Wiśniewska    - tel. 56 62 12 359
 • Paweł Rzeszotarski     - tel. 56 62 12 398
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 2dada2ce394863e937e5ec41638c3388
BANEREK 01.png f4101e487a72c908491ba9f80f383820
BANEREK 03.png af6f889321899e4bef33e2df14739bb9
BANEREK 02.png c4767a1da06bf50ff2cfbe976cf46ebc
BANEREK 04.png 78ef0a48b527e5ee3d16b5541308ce84
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 4d7b43d88d236e429421f5a37f8026c0
SZKOLENIA PASEK WWW.png 9345644fcf51beab5c847b6c0270421d
BANEREK PROGRAMY2022.png ea0d6d5168a665fc732f1c5ed6b85dc5
BANEREK NEWSLETTER.png e5a9b8e30917512614a30b0a4b231bdd
BANEREK RODO.png 393b44631c56f422790908231cc0f698