WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 39c0e6091ae5290f2cfb7c380a233be6
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
CIEPŁE MIESZKANIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

 

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Toruniu. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Toruniu -  https://wfosigw.torun.pl/strona-424-cieple_mieszkanie.html

Załącznik:

Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Dokumenty do pobrania:

1. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

2. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu - zał. nr 1 do Programu

3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

4. Wzór wniosku o dofinansowanie - zał. nr 1 do Regulaminu

5. Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie - zał. nr 2 do Regulaminu

6. Wzór umowy  o dofinansowanie - zał. nr 4 do Regulaminu

7. Wytyczne dla gminy - zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie

8. Harmonogram rzeczowy przedsięwzięcia - zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie

9. Klauzule informacyjne - zał. 5,6,7 do umowy o dofinansowanie

10. Wniosek o płatność - zał. 4 do umowy o dofinansowanie

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćInformacje w sprawie programu:

tel. 56 62 12 372

e-mail: cieple.mieszkanie@wfosigw.torun.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 1fa2daafa9eb5ed3e0ee052a34563e8a
BANEREK 01.png afc1bae01517451a6c48c93e6ced9629
BANEREK 03.png 461cf670e84befa36493ea5d3ffc207c
BANEREK 02.png eeb739ac749671d7590dc548a36fedb0
BANEREK 04.png 75542f828d1f701bbe128116abba5c57
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 7a3293e45d24d9fb5b9f258048ca2d6e
SZKOLENIA PASEK WWW.png 10ecb491bb6b90c7e162252de04a017d
BANEREK PROGRAMY2022.png 3c5dd71f5d7e4ea530b8df7b3b988b82
BANEREK NEWSLETTER.png af6201aafe42a4acb718e9f43b5c03c4
BANEREK RODO.png cae684038cefb767be2f1f157e84647f