SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA JEDNOSTEK OSP 2023

NABÓR ZAKOŃCZONY

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

CEL PROGRAMU


Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez
doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

 

LIMIT ŚRODKÓW

Na dofinansowanie przewidziano kwotę 3 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi do 100 % poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że  wnioskowane dofinansowanie nie może być większe niż 20 000,00 zł dla jednej Jednostki OSP.

BENEFICJENCI

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z siedzibą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

ZAKRES FINANSOWANIA

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu, znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 13.02.2023 r. od godz. 7:00 do 28.02.2023 r. do godz. 15:00

 

Od dnia 26.04.2023 r. uległ zmianie Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w załączniku.

 

OSOBY DO KONTAKTU

Informacja ogólna:

e-mail: katarzyna.brzostowska@wfosigw.torun.pl

Pomoc publiczna:

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@wfosigw.torun.pl 

Załączniki