CZYSTE POWIETRZE

Czystew Powietrze Logo


Szczegółowe informacje o programie, wymagana dokumentacja dostępna jest na Portalu Beneficjenta.

[Broszura informacyjna Czyste Powietrze]

[przejdź na Portal Beneficjenta - wymagana dokumentacja]

[Rozliczenie dofinansowania - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ]

 

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest:

  1. 1. W serwisie „gov.pl” lub
  2. 2. W systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Uwaga! Wniosek w postaci papierowej z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

 

Podwyższenie wartości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

  • - W Części 1) Programu – do 135 000 zł, 
  • - W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
  • - W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

 

Dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, mogą otrzymać dofinansowanie na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: 

  • - do wartości nie większej niż 80 kWh(m2*rok) lub
  • - minimum 40%.

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, nie będzie możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie.

Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru

umowa dotacji, wypłata dofinansowania może być zrealizowana maksymalnie w:

• trzech częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy) – dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Części 1 i 2 Programu(z wyjątkiem tzw. ścieżki bankowej, która została opisana w punktach poniżej)

• pięciu częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy) – dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Części 3 Programu

 umowa dotacji z prefinansowaniem w ramach 2) albo 3) Części Programu wypłata dofinansowania może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach (trzech zaakceptowanych w całości lub częściowo wnioskach o płatność – dotyczy pozostałej części dotacji po wypłacie zaliczki/ zaliczek).

umowa dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach 1) albo 2) Części Programu wypłata dofinansowania realizowana jest w ramach jednego wniosku o płatność rozliczającego całość przedsięwzięcia (nie mam możliwości składania wniosków częściowych).

Poszczególne zadania z zakresu rzeczowego muszą być rozliczane w całości w ramach jednego wniosku o płatność (nie ma możliwości rozliczania danej pozycji z zakresu rzeczowego w ramach kilku wniosków o płatność).

Informacje w sprawie programu:

tel. 56 62 12 370

tel. 56 62 12 371

 

Załączniki
Plik Rozmiar Typ pliku
1. Broszura informacyjna Czyste Powietrze 5.04 MB pdf